Tilsyn

Ankestyrelsen varetager tilsynet med landets kommuner og regioner. Har din kommune eller region overtrådt lovgivningen?

Det kommunale og regionale tilsyn

Det kommunale og regionale tilsyn varetages af Ankestyrelsen med Økonomi- og Indenrigsministeriet som overordnet tilsynsmyndighed. Indtil den 1. april 2017 blev tilsynet varetaget af Statsforvaltningen.

Tilsynet kan se på, om en kommune eller region har overholdt lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Lovgivning, som retter sig mod andre end offentlige myndigheder eller både retter sig mod offentlige myndigheder og andre er ikke omfattet af tilsynet. Privatretlige forhold som f.eks. en kommunes eller regions overholdelse af en aftale er heller ikke omfattet af tilsynet.  

Tilsynet kan ikke tage stilling til, om en kommune eller region har handlet rimeligt eller hensigtsmæssigt. Det samme gælder spørgsmål om overholdelse af god forvaltningskik.

Tilsynet kan ikke tage stilling til forhold, der kan behandles eller er blevet behandlet af en særlig klage- eller tilsynsmyndighed. Hvis der er en særlig klage- eller tilsynsmyndighed på området, skal du derfor henvende dig til denne myndighed.

Det vil ofte fremgå af kommunens eller regionens brev til dig, hvis du har mulighed for at klage til en særlig myndighed. Hvis du er i tvivl om, hvor din henvendelse skal behandles, kan du kontakte den klagemyndighed, som du mener, skal behandle din henvendelse.

Du kan her finde links til en række særlige klage- eller tilsynsmyndigheder, hvor du kan læse mere om, hvilke sager klagemyndighederne kan behandle (listen er ikke udtømmende):

Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser fra kommuner på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område, arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Udbetaling Danmark, Kommunernes børn og unge-udvalg, Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring, Jobcentre, Uddannelsesinstitutioner og A-kasser. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler klager inden for landbrug, miljø, fiskeri, natur og fødevarer.

Planklagenævnet behandler klager over kommunale afgørelser i henhold til planloven m.v. Det kan f.eks. være klager over nye lokalplaner, dispensationer fra lokalplaner m.v.

Datatilsynet fører tilsyn med overholdelse af persondataloven, herunder kommuners og regioners behandling af personoplysninger. Du kan f.eks. klage til Datatilsynet, hvis du mener, at der uretmæssigt er lagt oplysninger om dig ud på internettet eller uretmæssigt er blevet videregivet oplysninger om dig til en tredjeperson.

Reglerne om det kommunale og regionale tilsyn er fastsat i kommunestyrelseslovens kapitel VI og VII, som du kan finde ved at klikke her.

Henvendelse til Ankestyrelsen som led i det kommunale og regionale tilsyn

Ankestyrelsen er ikke som led i det kommunale og regionale tilsyn en almindelig klageinstans, men en tilsynsmyndighed, der selv beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at tage en sag op til behandling.

Ved Ankestyrelsens vurdering af, om der skal rejses en sag, vil det indgå, om sagen har væsentlig betydning i forhold til at understøtte det kommunale og regionale tilsyns overordnede formål og funktion: At sikre at kommuner og regioner overholder lovgivningen, når de udøver den magt, der følger af, at de er offentlige myndigheder. Det er således ikke alle spørgsmål, som Ankestyrelsen tager op til behandling.

Hvis du vil skrive til Ankestyrelsen om lovligheden af en kommunal eller regional handling eller undladelse, vil det være en fordel, hvis du har mulighed for at medsende det materiale, som du mener, er vigtigt for at forstå sagen.

Du kan læse mere om tilsynet her.

Kontakt Ankestyrelsen:

Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

ast@ast.dk  

Henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet som led i det kommunale og regionale tilsyn

Ministeriet kan kun tage sager op til behandling, hvis Ankestyrelsen har udtalt sig om sagen, eller har besluttet ikke at tage sagen op til behandling.  Ministeriet kan således ikke overtage en sag fra Ankestyrelsen. Ministeriet kan heller ikke tage stilling til, om Ankestyrelsens sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig, eller til om sagsbehandlingen i øvrigt er i overensstemmelse med principperne for god forvaltningsskik

Det er normalt en forudsætning for, at ministeriet kan tage en sag op til behandling, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. Der er ministeriet, der vurderer, om det er tilfældet. Hvis du vil skrive til ministeriet om en sag, som Ankestyrelsen har behandlet eller afvist at behandle som led i det kommunale og regionale tilsyn, vil det være en fordel, hvis du har mulighed for at medsende Ankestyrelsens udtalelse samt kopi af det yderligere materiale, som du mener, er vigtigt for at forstå sagen. Kontakt Økonomi- og Indenrigsministeriet:

Slotholmsgade 10, 1216 København K.

oim@oim.dk